Ek 2.b-a İnşaat İşleri - Teklif Vermeye Davet

Ek 2.b-a İnşaat İşleri - Teklif Vermeye Davet

Ek 2.b-a İnşaat İşleri - Teklif Vermeye Davet

Sözleşme No           : 10.1.TÜY.13.00293  - 001

Davet Yayın Tarihi : 21.07.2020

Bayanlar/Baylar:

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kırsal Kalkınma plan ve programları ile Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak yatırımlara hibe desteği vermektedir. Hibe desteği almayı hak kazanan projemizi gerçekleştirerek hibe desteğinden yararlanmayı amaçlıyoruz.

2. Rajab Pasha Hayvancılık Tarım Gıda Medya İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.  (İşveren); işbu belge ile sizleri söz konusu işle ilgili olarak aşağıda verilen kalemlere teklif vermeye davet etmektedir.

Dereköy Mah. Dereköy Sk. No:469/A Susurluk BALIKESİR

Telefon: 0 532 345 75 89

3. Teklifin hazırlanmasında yardımcı olmak üzere, çizimler, şartnameler ve keşif ve metrajlar ile teklif formu örneği Ek’te sunulmuştur. Ek’teki örneğe göre hazırlanmış teklifinizi mühürlü bir zarf içinde aşağıdaki adrese göndermeniz gerekmektedir.

Rajab Pasha Hayvancılık Tarım Gıda Medya İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şükrü KARADEMİR dikkatine

Dereköy Mah. Dereköy Sk. No:469/A Susurluk BALIKESİR             

Telefon No: 0 532 345 75 89                                  Faks No:     __________

4. Teklifiniz; 10.08.2020 (teklif sunum tarihi ve zamanı)’ndan itibaren 45 (kırk beş) gün geçerli olacaktır. 

5. Teklifini, geçerlilik süresi içinde geri çeken ve/veya ihaleyi kazandığı ya da kazanmasının söz konusu olduğu bir durumda ihalenin kendisine verilmesini reddeden herhangi bir Yüklenici, iki yıl süreyle Yüklenici Listesinden ihraç edilecektir.

6. İşbu dokümana, sizlere yardımcı olması ve yol göstermesi için, Teklif Sahiplerine Talimatlar ve Sözleşme Koşulları bölümleri de eklenmiştir.

7. Teklifinizi en geç 10.08.2020 saat 17.00’ye (teklif sunum tarihi ve zamanı) kadar sunmanız gerekmektedir Teklifler; katılmayı tercih eden Yüklenicilerin huzurunda ve kamuya açık olarak 10.08.2020 tarihinde, saat 18.00’da aşağıdaki adreste açılacaktır: Dereköy Mah. Dereköy Sk. No:469/A Susurluk BALIKESİR

Saygılarımla,

Şükrü KARADEMİR

Çiftlik Sorumlusu

 

Rajab Pasha Hayvancılık Tarım Gıda Medya İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dereköy Mah. Dereköy Sk. No:469/A Susurluk BALIKESİR

 

Bölüm 1 -  TEKLİF HAZIRLAMA ŞARTNAMESİ

1.             İşin Kapsamı: Rajab Pasha Hayvancılık Tarım Gıda Medya İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İşveren olarak, sizleri, Sözleşme Koşulları kapsamında tanımlanan İşlerin inşa edilmesine yönelik teklif vermeye davet etmektedir. Başarılı olan Yükleniciden Sözleşme Koşulları kapsamında belirlenmiş olan Bitiş Tarihinde tüm işleri tamamlaması beklenmektedir.

2.             Teklif Vermeye Uygunluk: Özel ve ticari alanda çalışan Yükleniciler aşağıdaki şartları karşılamaları koşuluyla, ihaleye katılabilirler: Buna göre işbu teşekküllerin;

  1. Ticaret esaslı yasal kuruluşlar olmaları ve İşveren’den ayrı ve bağımsız olmaları,
  2. İlgili yasa ve tüzüklerinde gösterildiği şekilde,  bağımsız denetlenmiş hesaplar ile sermayeden elde edilen getiri oranını ve ikrazı arttırma ile mal ve hizmetlerin satılması yoluyla gelir elde etme gücünü sağlayacak mali özerkliğe sahip olmaları; 
  3. Kamuya bağlı herhangi bir kurum ya da kuruluş olmamaları gerekmektedir.

Teklif sahiplerinin her biri, bireysel ya da ortak girişimin bir parçası olarak yalnızca bir teklif sunma hakkına sahiptir. Bu kuralı ihlal eden her türlü teklif reddedilecektir. Ortak girişim ortakları müştereken ya da birbirinden bağımsız olarak söz konusu Sözleşmenin yerine getirilmesinden sorumlu olacaklardır.

3.             Teklif Sahibinin Niteliği:  İhalenin verilebilmesi için, teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

  1. Son üç yılda, işbu Davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana Yüklenici olarak çalışmış olmak;
  2. Sözleşme kapsamındaki işlerin başarıyla yerine getireceğine ve gerekli mali kaynaklara sahip olduğunu belgeleyen kanıtlar (diğer bir deyişle, mali kaynakların bulunabilirliğini destekleyen Banka Teminat Mektubu )

4.             Alan Gezisi: Yüklenici; tümüyle kendi sorumluluğu, maliyeti ve riski altında, İş Sahasını ve çevresini ziyaret etme, denetleme ve teklifini hazırlamada ve İşlerin yerine getirilmesi ile ilgili Sözleşmeye katılmada kendisine gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinmeye teşvik edilmektedir.

5.             Teklif Dokümanlarının İçeriği: Teklif dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşacaktır:

                                                Teklif Vermeye Davet

                Bölüm 1   Tekliflerin Hazırlanmasına Yönelik Talimatlar

                Bölüm 2   Sözleşme Koşulları

                Bölüm 3   Çizimler

                Bölüm 4   Teknik Şartnameler

                Bölüm 5   Metrajlar/Fiyatlandırılmış Faaliyet Takvimi {Uygun olmayanı siliniz}

                Bölüm 6   Teklif Formu

                Bölüm 7   Sözleşme Formu

6.             Teklifi Oluşturan Dokümanlar: Yüklenici tarafından sunulacak teklifin aşağıdaki dokümanları kapsaması gerekmektedir:

                (i)            Teklif Formu (ilişikteki örneğe uygun olacak şekilde)

  1. Metrajlar/Fiyatlandırılmış Faaliyet Cetveli{Uygun olmayanı siliniz}
  2. Nitelik ve Deneyim Bilgileri

7.             Fiyat Teklifi: Sözleşme; işbu Davetin Madde No.2’si uyarınca tanımlanan işlerin tamamını kapsayacak ve sabit birim fiyat esaslı sözleşmeler için Metrajlarda verilen birim ve toplam fiyatlara, ya da sabit fiyatlı götürü usulü sözleşmeler için Fiyatlandırılmış Faaliyet Cetveline dayandırılacaktır.  Fiyatlar; tümüyle Türk Lirası cinsinden teklif edilecektir. Yüklenici; Metrajlarda ya da Fiyatlandırılmış Faaliyet Cetveli kapsamındaki Çizimler ve Özelliklerde tanımlanan İşlerin tüm kalemleri için oran ve fiyat dolduracaktır. Yüklenici tarafından oran ya da fiyat teklif edilmemiş kalemler için İşveren, işbu kalemlerin ifa edilmelerinden sonra herhangi bir ödeme yapmayacaktır ve bu kalemlerin, Metraj ya da Fiyatlandırılmış Faaliyet Cetvelindeki diğer oran ve fiyatlardan karşılanacağı kabul edilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında ya da herhangi bir diğer nedenden ötürü Yüklenicinin; son teklif sunma tarihinden on beş (15) gün önce ödemesi gereken her türlü vergi, resim ve harç, Yüklenici tarafından İşveren’e sunulacak oran, fiyat ve toplam fiyat Teklifine dahil edilecektir. Yüklenici tarafından teklif edilecek oran ve fiyatlar Sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir ayarlamaya tabi olmayacaktır.

8.             Tekliflerin Geçerlilik Süresi.  Fiyat teklifi, aşağıda Madde 11’de verilen Teklif sunum tarihinden itibaren en az kırk beş (45) gün süreyle geçerli olacaktır. İşveren, Yüklenicilerden ilave belirli bir süre için tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatmalarını isteyebilir. İşveren’in istekleri ile Yüklenicilerin cevapları yazılı olarak ya da faks yoluyla yapılacaktır. Yüklenicilerden herhangi biri, herhangi bir ceza almadan teklifini geri çekmek suretiyle İşveren’in teklif geçerlilik süresinin uzatılması hususundaki isteğini geri çevirebilir. Bu isteği kabul eden bir Yükleniciden Teklifini değiştirmesi istenmeyecek ya da buna izin verilmeyecektir.

9.             Teklifin Dili: Teklifle ilgili her türlü doküman ve sözleşme Türkçe olacaktır.

10.           Tekliflerin Hazırlanması ve Mühürlenmesi: Yüklenici, yukarıda Madde No.6 kapsamında belirtildiği şekilde, Teklif Formu ile Fiyat Teklifini oluşturan dokümanların orijinal birer suretini hazırlayacak ve bunların üzerine açık bir şekilde “ORİJİNALDİR” ibaresi yer alacak şekilde İşveren’e sunacaktır..  Buna ek olarak, Yüklenici; söz konusu belgelerin birer nüshasını da üzerinde “NÜSHA” ibaresi yer alacak şekilde İşveren’e sunacaktır. Nüshalar ile orijinaller arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olması halinde orijinaller esas alınacaktır. Fiyat teklifinin orijinali ve kopyası; Yüklenici adına yetkili kişi ya da kişilerce imzalanacaktır. İlgili giriş ya da değişiklik ya da düzeltmeler de dahil olmak üzere İhale Teklifi (Fiyat Teklifi)’nin tüm sayfaları, Fiyat Teklifini imzalayan kişi ya da kişilerce paraflanacaktır. Yüklenici, iki iç zarf ve bir dış zarf içerisindeki Fiyat Teklifinin orijinalini ve nüshasını, iç zarfların üzerlerinde “ORİJİNAL” ve “NÜSHA”  yazmak suretiyle mühürleyecektir. İç ve dış zarfların üzerine İşveren’in yukarıda verilen adresi yazılacaktır. Bu zarfların üzerinde ayrıca, söz konusu Fiyat Teklifinin; Teklif Vermeye Davet Dokümanının Madde No.7’si kapsamında belirlenen tekliflerin açılma tarihinden önce açılmaması gerektiğine dair bir uyarı da bulunacaktır. İç Zarflar Yüklenicinin adını ve adresini içerecektir. Dış zarfın yukarıdaki ibarelerden yoksun olması durumunda, İşveren; bu tür yanlışlardan doğacak yanlış adrese gönderme ya da Fiyat Teklifinin zamanından önce açılması gibi durumlardan sorumlu olmayacaktır.

11.           Fiyat tekliflerinin sunulacağı yer ve son teklif verme tarihi: Fiyat teklifleri; İşveren’e, Teklif Vermeye Davet Dokümanının 3 no.lu paragrafında belirtilen adrese 10.08.2020 – 17.00’den geç olmamak suretiyle sunulacaktır. İşverene söz konusu tarih ve zamandan sonra sunulacak her türlü Teklif (Fiyat Teklifi); İşveren tarafından açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.       

12.           Tekliflerin değiştirilmesi : Hiçbir teklif, yukarıda Madde No.11’de verilen son teklif sunma tarihinden sonra değiştirilmeyecektir.

13.           Tekliflerin Açılması: İşveren; değişiklikler de dahil olmak üzere tüm Teklifleri (Fiyat Tekliflerini), son teklif verme tarihinde ve zamanında, Teklif Vermeye Davet Dokümanı Madde No.7’de belirtilen adreste açılışa katılmak isteyen firma (teklif veren firmaların) temsilcileri huzurunda açacaktır. Teklif sahiplerinin adları, İhale (Fiyat Teklifleri) teklifleri, her bir İhale (Fiyat) teklifinin toplam miktarı, her türlü indirimleri İşveren tarafından Tekliflerin açılması esnasında duyurulacaktır.

14.           İhale Sürecinin Gizliliği: İhaleyi kazanan Yüklenicinin ilan edilmesine kadar, tekliflerin incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, değerlendirme ve kıyaslanması ile ihalenin verilmesi ile ilgili tavsiyelere yönelik hiçbir bilgi verilmeyecektir.

15.           Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Kıyaslanması: İşveren; İhaleyi; tümüyle teklif dokümanlarını karşılayan ve bu dokümanlara uygun ve en düşük teklifi veren Yükleniciye verecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde İşveren; her bir teklifi, aşağıda verilen aritmetik yanlışları düzelterek ayarlamak suretiyle değerlendirilen fiyat teklifini belirleyecektir. Söz konusu aritmetik yanlışlar aşağıda verildiği gibidir:

 (a)           Yazı ve rakamla yazılan miktarlar arasında farklılık olması durumunda, yazı ile yazılan miktarlar baz alınacaktır;

(b)            Birim oranı ile o satırdaki kalemlerin toplamı arasında, birim oranının miktarla çarpımından kaynaklanan bir farklılık olması durumunda, teklif edilen birim oranı geçerli olacaktır.

(c)            Yüklenicilerden birinin düzeltmeyi reddetmesi halinde, bu Yüklenicinin Teklifi reddedilecektir.

16.           İşveren’in Herhangi bir Teklifi Kabul Etme ve Herhangi bir Teklifi ya da Tekliflerin Tamamını Reddetme Hakkı: İşveren; Sözleşmenin verilmesinden önceki herhangi bir sürede, herhangi bir teklifi kabul ya da reddetme; tamamlama sürecini iptal etme ve tüm teklifleri reddetme hakkını saklı tutar. Ayrıca, İşverenin, bu tür durumların söz konusu olması halinde, bu durumdan etkilenen Yüklenici(ler)in zararını telafi etme ya da bu Yüklenici(leri) kararının gerekçeleri hususunda bilgilendirme yükümlülüğü olmayacaktır.

17.           İhalenin Verilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması ile İlgili Tebligat: İşveren; Teklifi kabul edilen Yükleniciyi, kendisine Teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce iadeli taahhütlü mektup yollamak suretiyle haberdar edecektir. Söz konusu Mektup; İşveren’in, Sözleşme’de belirtildiği şekilde Yüklenicinin yerine getirmesi gereken İşlerin ifası, tamamlanması ve muhafazası ile ilgili olarak Yükleniciye ödeyeceği toplam miktarı (bu ve bundan sonrasında “Başlangıç Sözleşme Bedeli” olarak anılacaktır.) gösterecektir. İhalenin verilmesi ile ilgili yazılı tebligat Sözleşmenin yasal zeminini oluşturacaktır.

18.           Avans Ödemesi: Avans ödemesi yapılmayacaktır.

 

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın

Subscribe to our Newsletter for latest news.

© Rajab Pasha 2023 - All rights reserved.